Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Lykke Slægten

Jens

Unkersen

Død efter 1334

 

 

 

NN

Iversdatter

Lykke

 

(Dansk Adelsfamilie)

 

 

22xTipoldeforældre

Tekstboks:

Kunstneren Johan Frederich Clemmens (1748-1831) har lavet denne skulptur, der står inde på Statens Museum for Kunst, hvor der er indgraveret Iver Lykke. Lige herover ses Iver Lykkes våbenskjold…..

Tekstboks: Den første var fader til rigsråden hr. Joachim (Jacob) Lykke (død 1541), en af deltagerne i den jyske adels opstand mod Christian II. Hans søn, hr. Niels Lykke, var derimod kongens mand. Før Det Stockholmske Blodbad begyndte, søgte han at besmykke kongens adfærd, idet han holdt en tale til mængden på Stortorvet. Senere deltog han i Københavns forsvar og sluttede sig så til kongen i udlandet. Han udsonedes i imidlertid 1528 med Frederik I, der sendte ham til Norge. 1532 optoges han i det norske Rigsråd. Da han havde væsentlig andel i beseglingen af det lejdebrev, der blev givet Christian II, faldt han i unåde. Hr. Niels var gift med Eline Nielsdatter Gyldenløve fra Austråt i Norge. Som enkemand avlede han en søn med hendes søster, Lucie, hvem kirkens love forbød ham at ægte. Han protesterede herimod, idet han var gået over til den lutherske lære. Hans forhold vakte dog så stor forargelse, at ærkebispen tog ham til fange, dømte ham skyldig og lod ham røge ihjel i fængslet i Trondhjem juleaften 1536, før der var fældet endelig dom i sagen. Fra en af hans brødre nedstammede ritmester Erik Lykke til Skovsbo (1651-1701), der blev slægtens sidste mand.
Ovennævnte Hans Lykke var fader til den rige rigsråd hr. Peder Lykke til Nørlund og Hverringe (død 1535), som indtog en anset stilling under Frederik I, og til Erik Lykke til Havnø og Skovgårde. Den førstnævntes søn, hr. Jørgen Lykke til Hverringe og Overgård, hvis hovedbygning han opførte (1515-1583), var længe i fransk tjeneste, sidst som kong Frans 1. af Frankrigs råd og kammerherre, gentagne gange benyttet i diplomatiske sendelser til Danmark. Efter at være vendt hjem optoges han 1544 i Rigsrådet, blev indehaver af betydelige forleninger, deltog 1548 i det store følge, der ledsagede kongedatteren Anna til Sachsen, og benyttedes også som sendebud af den danske konge. Han deltog i krigen mod Sverige og udnævntes 1564 til løjtnant (= stabschef) hos sin svoger, marsken hr. Otte Krumpen. Pragtelskende, forfængelig og gavmild kaldtes han den sidste ridder i Danmark. Han, og hans slægt med ham, antog et nyt våben:
Skjoldet firdelt, i 1. og 4. felt de gamle Lykkers møllehjul, i 2. og 3. Munk'ernes vinrankede bjælke, på hjelmen hjulet mellem de to med bjælken belagte vesselhorn.
Hans søn, rigsråden Henrik Lykke til Hverringe, Gisselfeld og Overgård (1555-1611), ligeledes benyttet i udenlandske sendelser, var fader til Anne Lykke (1595-1641), der som enke efter Cai Rantzau til Rantzausholm trådte i et skandaløst forhold til den udvalgte Prins Christian og derfor 1626-28 holdtes indespærret af kongen; senere ægtede hun Knud Ulfeldt til Hellerup. Hendes broder, Frands Lykke til Overgård og en lang række andre herresæder (død 1655), en af landets rigeste mænd, der ejede over 8000 Tdr hartkorn, var fader til den kendte Kai Lykke og til Christence Lykke (1636-1667), anden gang gift med general og hvid ridder Frederik von Arenstorff, hvis slægt ved dette ægteskab kom i besiddelse af Overgård.
Ovennænvte Erik Lykke til Havnø og Skovgårde blev fader til Erik Lykke til Skovgårde og Rugård (død 1592), der tjente både til lands og vands, således som skibschef under Herluf Trolle. Hans søn, hr. Falk Lykke til Skovgårde og Bollerup (1583-1650), deltog i Kalmarkrigen og avancerede senere til oberst. Under Torstensson-krigen 1643-45 lå hans regiment en tid i Helsingør, hvor han var forhadt af borgerne, der kaldte ham "Falk Ulykke". I listen over adelens tilnavne nævnes denne slægt som "de kostelige Lykke'r".

Ridder & Rigsråd

Iver Pedersen Lykke

Død 1396/97

 

 

 

 

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

NN Iversdatter Lykke

NN Iversen Lykke

Jens Iversen Lykke

Erik Iversen Lykke

- De to sidstnævnte var riddere,  men mandslinjen menes at uddø med dem….

 

 

23xTipoldeforældre

Ridder

Peder Iversen Lykke

Død 1373

 

Til Egholm

 

Høvelsmand på Hindsgavl

 

 

 

 

Margrethe

Glob

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Iver Lykke

 

Jens Pedersen Lykke

 

Erik Nielsen Lykke

 

Birgitte Pedersdatter Lykke

(gift med Erik Jensen Munk)

 

Christine Pedersdatter Lykke

(gift med Jon Nielsen Bille)

 

Karen Pedersdatter Lykke

(Gift med Iver Thomesen  Lange)

 

 

Datter af

Mogens Nielsen Glob

 

24xTipoldeforældre

Tekstboks:

Egholm Slot ligger syd for Vellerup i et eng- og skovområde.

Historie: Det ældste Egholm blev opført i 1200-tallet. Ejerne var efterkommere af nogle af de danske kongefamilier Valdemar sejr og Sune Ebbesen, men hvordan de havnede på Egholm står ikke helt klart

Som mange andre middelaldergårde/borge blev Egholm anlagt på en kunstig holm. Holmen var sandsynligvis bygget oven på en banke i den sumpede dal, der strakte sig ind i landet fra Vellerup Vig. Vandet rundt om holmen fremkom ved at man dæmmede den nærliggende bæk Vejlemølleå op. Faktisk var det muligt, at oversvømme et stort område, og den eneste vej til gården var over en flere hundrede meter lang pælebro.

I dag fremstår Egholm Slot stadig som en imponerende herregård med alleer og fine bygninger.

Ejeren siden 1988 er Ole Falck, som har opkøbt en del af de tidligere jorde, så Egholm i dag har status som en herregård.

 

Herregården Havnø er bygget i 1846 og hørte oprindeligt under godset Visborggaard. Det er formodentlig den eneste herregård i Danmark, der ikke er opført af en arkitekt. Det var lokale håndværkere, der byggede den.

Egholm Slot

Peder Iversen Lykke

var forlover for kong Valdemar Atterdag ved forliget i Ribe og vidne for ham ved fredsslutningen mellem de Holstenske grever og Kong Valdemar Atterdag ved forliget i Stralsund og Kolding (1364-1365), og var da slotsherre (høvidsmand) på Bygholm og ridder. Kilde: DRB 1364 nr. 116, 1365 nr. 263.

Han var slotsherre (høvidsmand) paa Hindsgavl, Høneborg og Lerbæksholm, og skulle træde i de Holstenske grevers tjeneste, hvis kong Valdemar kom tilbage til riget og fratog ham disse borge - hvis det ellers kunne ske efter gode venners råd og uden tab af ære, ligesom han skulle forsvare disse slotte for greverne, hvis kongen døde eller blev afsat. DRB 1369 nr. 323.

I 1370 deltog han som garant overfor Hansestæderne sammen med de andre slots-høvedsmænd og rigsråder. DRB 1370, nr. 453. I 1372 købte han Egholm Slot af Hartvig Pogwisch og nævnes 1373 til Kong Valdemars Haand i et Gjældsbrev. Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1903:262.

Peder Iversen Lykkes segl findes på dokument af 21.6.1364 i Arkivet i Stralsund. Teksten lyder: Peter Ywersson, Houetman tho Buggeholme. Ridder. Seglet viser lykkes hjul og teksten: "S´PE.........RI MILITIS". Findes gengivet i Thiset & Petersen: Danske Adelige Segl nr. 572. Det findes også gengivet på dokument af 16.7.1369 i Gemeinschaftliches Archiv XII nr. 38. Teksten lyder: Petrus Ywersson, capitaneus castri Hinzegauæl. Seglet viser Lykkes takkede hjul og teksten: .....MILIT..... Findes omtalt i Thiset & Petersen nr. 658.

Iver Lykke

Jens Unkersen blev gift med NN Iversdatter Lykke, som var fra en dansk adels familie. Til Lykke slægten var der flere grene og NN Iversdatter Lykke, hvis far Iver Lykke tog fremragende del i slaget på Falen i 1389 og var en af Dronning Margrethes I. vigtigste rådgivere. Iver havde også tre sønner, men grenen uddøde med dem.  Navnet optoges imidlertid af hans søstersøn, rigsråden hr. Peder Lykke til Stadsgård, hvis slægts våben - en med en grøn vinranke belagt sølv-bjælke i rødt, på hjelmen to røde vesselhorn, hvert belagt med en lignende bjælke - tyder på en afstamning fra den udbredte jyske æt, der kendes under navnene Munk, Roed, Krabbe, Sommer osv. Blandt sidstnævntes sønner skal nævnes Niels Lykke til Skovsbo og Hans til Havnø. Læs mere Wikipedia

22x - 24xTipoldeforældre

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle