Tekstboks:

Harald Blåtand

Se Hvide Slægten

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Gorm Den Gamle & Thyra Danebod

Teksten på Den lille Jelling sten lyder:

· kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but

eller på lidt mere nutidigt dansk:

· Gorm konge gjorde kumler disse efter Thyra kone sin Danmarks bod

Gorm omtales også på Den store Jellingsten, hvor der står:

· Haraltr kunukr bath kaurua kubl thausi aft kurm fathur sin auk aft thaurui muthur sina sa haraltr ias sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani karthi kristna

eller:

· Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og efter Thyra moder sin, den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne.

 

Ud fra disse tekster kan vi altså udlede, at Gorm den Gamle var gift med Thyra og far til Harald Blåtand. Det antages, at Gorm ved sin død blev begravet i gravkammeret i den nordlige gravhøj i Jelling, og senere blev overflyttet til en grav i kirken. Træ fra gravkammeret er dateret dendrokronologisk. Det viste sig, at det var fældet sent på året 958. Meget tyder altså på at Gorm er blevet begravet det år. Et skelet, der kan være Gorms, er fundet ved en udgravning i kirken, og en undersøgelse af det har vist, at han ved sin død var mellem 35 og 50 år gammel. Udover at være far til Harald Blåtand havde Gorm den Gamle to børn, Knud Dane-Ast, som blev dræbt under et vikingetogt, født ca. 900 og ifølge overleveringen myrdet på Harald Blåtands foranledning, og Gunhild Gormsdatter og Toke Gormsen.

Gorm den Gamle havde også tilnavnet "Løge", den dvaske, selv om han antages at have samlet sit rige ved at overvinde en række småkonger ved sydgrænsen.

Gorm den Gamle omtales af Snorri Sturluson og Adam af Bremen. Disse værker er dog skrevet mere end 100 år efter Gorms død. Derfor må oplysningerne i dem behandles med betydelig forsigtighed. Snorri Sturlason kalder ham Gorm Hardeknudsøn. Derfor antages det, at han var søn af Hardeknud. Kilde: Wikipedia

Den store Jelling sten.

Dronning Thyra overbringer Gorm den Gamle nyheden om at deres søn Knuds død. Det menes at være broderen Harald Blåtand som står bag mordet på Knud.

34xtipoldefar Gorm den Gamle var en dansk konge, som regerede fra Jelling i midten af 900-tallet. Han har næppe været konge over hele Danmark, snarere over Jylland og Sønderjylland. Han regnes ofte for den første konge i kongerækken. Det skyldes, at han er den første konge, der nævnes i samtidige, danske kilder, nærmere betegnet de to runesten i Jelling.

Harald Blåtand

Tekstboks:

En gren af slægten kan føres tilbage til Gorm den Gamle via kringlede veje og kun fordi der pludselig kommer en person, der tilhørte adelen i Danmark. I Danmark er der ca. 200 nulevende adelsslægter.

Adel er en samfundsklasse, der i Danmark nød visse privilegier og særrettigheder indtil Grundlovens indførelse i 1849 og lensafløsningen i 1919.

Den danske adel, der groft inddeles i uradel, brevadel, højadel og lavadel, består i dag af ca. 200 slægter, der enten er ubetitlede, friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige og lensgrevelige. Som uradel regnes den adel, der kendes før reformationen (1536), mens brevadelen er den adel, der derefter har fået sit adelskab gennem et patent (enten embedsmænd eller militærfolk, heraf sværdadel). Som højadel regnes den gamle rigsrådsadel og den betitlede adel efter enevældens indførelse 1660. I alt har der eksisteret ca. 725 danske adelsslægter i tidernes løb. (900 svenske). Adelsslægter uddør, hvis der ikke bliver født mandlige efterkommere.

Danmarks Adels Aarbog har siden 1884 ført de forskellige adelsfamilier til protokols, samt  hvor mange nulevende personer slægten har. Et kæmpe værk på flere tusinde sider og har taget over 125 år at lave.  Redaktionen udsender nemlig  løbende rettelsesbind, hvis der var konstateret fejl i anetavlerne.   Anders Thiset og Hiort-Lorenzen stod bag de første udgaver og Louis Bobé og V.J. Teisen efterfulgte dem.

Anders Thiset var manden (sammen med Hiort-Lorenzen) som førte de mange forskellige adelsfamilier til protokols  og lavede anetavler, da han udgav Dansk Adels Aarbog i 1884. Derfor kan det i dag lade sig gøre at komme så langt tilbage som til Gorm den Gamle…..

Gorm den Gamle, død antagelig 958, dansk konge. Gorm tilhørte Jellingdynastiet, der ifølge Adam af Bremen kom fra "Nortmannia", dvs. Norge eller Normandiet, og efter 900 tog magten fra det dynasti, som kort før år 900 var kommet fra Sverige.

Gorm nævnes første gang 936, da han gav ærkebiskop Unni af Hamburg-Bremen en kølig modtagelse. Han døde antagelig i 958; dette år begravedes en 40-50-årig mand i nordhøjen i Jelling, og hans knogler genbegravedes senere i den første trækirke i Jelling. Denne mand var sandsynligvis Gorm, som da må være født mellem 908 og 918. Ifølge indskriften på den lille Jellingsten var han gift med Thyra, og på den store Jellingsten mindes han som Harald 1. Blåtands far.

Danmarks tredje konge: Svend Tveskæg

 

Svend Tveskæg var konge i Danmark fra ca. år 987 til år 1014. I sagn beskrives han som en krigerlysten viking, som mest af alt var optaget af erobringer i udlandet. Ikke mindst England, som han angreb flere gange med hele sin store vikingeflåde. Endelig i 1013 lykkes det ham at erobre England, og i 1014 dør han som konge over både Danmark, England, Sverige og Norge. Svend Tveskægs søn Knud efterfølger ham - den senere Knud den Store.

Ifølge traditionen er Thyra Dannebod  ansvarlig for bygningen af forsvarsværket Dannevirke i det sydlige Jylland. De ældste dele af Dannevirke er blevet bestemt til 650, og en omfattende forstærkning til 737-38. En del af volden blev opført i 968, men det må formentlig være efter Thyras død. Markant er voldprofil nr. 6 (Hovedvold) i arkæolog H. Helmuth Andersens bog -Til hele rigets værn-. Voldgraven mod syd blev fyldt med jord. Stenmurens top blev revet ned og en ekstra vold sat op mod nord. Fra syd kunne nu rytteri uhindret nå op på volden. Harald Blåtands/ Thyras Dannevirke har front mod nord. Forandringen er en god forklaring, hvorfor Kovirke efterfølgende blev bygget som erstatning.

I sommeren 1861 igangsatte kong Frederik 7. en storstilet udgravning i Jelling for at finde Gorm den Gamles grav. Udgravningen gik dog ikke helt, som kongen havde forventet. Tag med, når videnskab.dk genfortæller historien.

Læs mere: berlingske.dk

Saxo Grammaticus (ca. 1160- efter 1208) er forfatter til danmarkshistorien Gesta Danorum (Danernes Bedrifter). Krøniken er et af de vigtigste og mest berømte værker fra den danske middelalderlitteratur. Gesta Danorum er skrevet på senklassisk latin i årene op imod og efter 1200 og er resultatet af en bestillingsopgave fra ærkebiskop Absalon (død 1201).

34xTipoldeforældre

Gorm Den Gamle & Thyra Danebod

Gorm Den Gamle er pigernes 34xTipoldefar

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle