Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Sognepræst Laurits Jørgensen Hammer

 

Den sjællandske præst Laurits Jørgensen Hammer (ikke at forveksle med hans farfar af samme navn, som var sognepræst i Hammer) var ikke i København i 1660, men han har sandsynligvis fået beretningen af en af de deputerede fra den sjællandske gejstlighed. Denne beretning, der er nedskrevet før 1662, skønnes at være anvendelig til belysning af begivenhederne den 13. oktober 1660.

 

- Da gejstligheden og borgerne var ankommet til riddersalen på Københavns slot kom Hannibal Sehested (kongens svoger og en af hans nærmeste rådgivere) og Hans Schack (Kongens feltmarskal) straks ind til dem for at høre, hvorledes og på hvilken måde de ville overdrage riget til Hans Majestæt. Hertil svarede bispen Hans Svane og borgmester Hans Nansen: Et fuldkomment arverige til ham og hele det kongelige hus på mandssiden og kvinde-siden, samt at alle stænder herefter repræsenteres bedre i regeringen. Sehested & Schack gik straks med den besked til Hans Majestæt og derfra igen videre til rigsrådet.

Imidlertid kom rigsrådets sekretær Erik Krag og berettede, at rigsrådet og adelen nu fuldstændigt havde samtykket med de andre stænder, og at den misforståelse, der var imellem dem, nu var udbedret, hvorfor de nu takkede Gud, som havde forenet stændernes hjerter til enighed uden blodsudgydelse eller omfattende oprør …

Lidt efter blev stænderne kaldt ind til kongen, idet kun de deputerede fik adgang. Da de var kommet ind, sagde Hr. Niels Trolle på adelens vegne, at riget nu efter nøje overvejelse var overdraget Hans Kongelige Majestæt og hele hans hus som et fuldkomment arverige, både for drenge og piger, dog således at deres privilegier var ukrænkede.

Bispen svarede på de gejstliges og verdsliges vegne, og påny overdroges i alles påhør riget som et fuldkomment arverige til Kongelig Majestæt, hans børn og familie, både for mand og pige. Han ønskede hertil Hans Kongelige Majestæt lykke og velsignelse, og alle råbte amen. Han begærede derpå, at eftersom riget var overdraget til Hans Kongelige Majestæt som et arverige, så måtte de gamle håndfæstninger kasseres og regeringen dannes på en anden måde end hidtil. Hertil svarede Hr. Niels Trolle og Hannibal Sehested, at stænderne kunne udvælge sig nogle af de deputerede som sammen med rigsrådet kunne blive enige om dette samt andet …

 

Arveriget var nu en kendsgerning, og allerede samme aften nedsatte rigsrådet og de øvrige stænders deputerede den kommission, der skulle forhandle om den fremtidige regeringsform.

Ligeledes samme aften blev alle rigsråder i hast kaldt sammen af kongen, der ønskede at se håndfæstningen. Uheldigvis kunne rigsråderne ikke finde den, hvad enten den så virkelig var blevet borte, eller de havde skjult den. Da håndfæstningen imidlertid som en logisk følge af arvedømmet skulle tilbageleveres og kasseres, måtte man fremskaffe en kopi.

Hans Svane (Svaning), 27. marts 1606 – 26. juli 1668, var professor ved Københavns Universitet fra 1635 og titulær ærkebiskop over Sjælland fra 1655 til sin død. Danmark har ikke siden haft nogen ærkebiskop...

Erik Krag (1620 – 22. juli 1672 i København) var en dansk gehejmeråd, far til Palle Krag. Her Erik Krag som femårige sammen med sin far Palle Krag…...

Hannibal Sehested (1609 Arensburg Slot, Øsel – 1666 Paris). Statholder (i den norske del af Danmark-Norge) og rigsskatmester. Gift 6. november 1642 med Christian 4.'s og Kirsten Munk's datter Christiane.

Han blev født på Arensborg, Øsel. Søn af lensmand Claus Maltesen Sehested og Anne Nielsdatter Lykke. Kom i 1629 på Sorø Akademi, og rejste i England, Holland, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Derefter var han hofmand og diplomat og blev 1640 rigsråd. Allerede 1636 var han blevet forlovet med en da tiårig datter af Christian 4. og Kirsten Munk; han ægtede hende kort efter at være blevet udnævnt til Statholder i Norge 1642.

Hans lensgreve Schack, (28. oktober 1609 – 27. februar 1676), var dansk lensgreve, rigsråd og rigsfeltherre. Hans far var Christopher Schack, der hørte til den nordtyske adelsslægt Schack. Hans mor, Anne von Deden, var af slesvigsk adel, og det var på hendes fædrenegård Undevad i Angel, at Hans blev født.

Niels Trolle (t.v. - 20. december 1599 på Lundenæs – 20. september 1667) var en dansk godsejer, søofficer, rigsviceadmiral og statholder i Norge. Han var far til Corfitz Trolle.

10xTipoldeforældre

Sognepræst

Laurits Jørgensen

- død i 1591

Hammer

Var præst fra 1584-1591 i Hammer Kirke mellem Næstved og Præstø og blev senere udnævnt til provst i Hammer Herred

 

Eline

Pedersdatter

- død i 1601

 

Forældre kendes ikke

9xtipoldeforældre

Sognepræst

Jørgen Lauritsen

1570– efter 1632

 

Sognepræst i Hammer & Lundby Sogne. Han var præst da præstegården i 1610 brændte, og han døde nok i embedet, men hvor vides ikke.

Abel

Thomasdatter

f. ca. 1580 i Allerslev

Hun fik tre børn:

Hans Jørgensen Hammer

Laurits Jørgensen Hammer

Sognepræst i Lynge-Broby

Anna Jørgensdatter

Præstekone til pastor Nyborg i Kongsted.

 

Datter af magister og sognepræst Thomas Christoffersen  (1530-15.5 1608) i Allerslev - Thomas blev sognepræst i 1555 og døde som jubellærer i 1608)Moderen kendes ikke.

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten