Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Hans Jørgensen Hammer

7xtipoldeforældre

Elisabeth

Hansdatter

Hammer

f. 1653 i Førslev Præstegård

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Peiter F. Jørgensen

Simon Jørgensen

Jacob Jørgensen

Hans Jørgensen

Maren Jørgensdatter

Margrethe Jørgensdatter

 

Elisabeth var gift første gang med sognepræst Simon Nielsen Spend

I Nørre Alslev

 

Degn

Jørgen

Hansen

1658-3.11 1735

 

Student fra Slagelse i 1673 og blev degn mellem 1684-1690 i Allerslev. Han havde 2 tdr. 3 skæpper, 1 fjerding og 2 album hartkorn.  Han havde selv skrevet i kirkebogen da Elisabeth døde, hvor der står flg.:

18. juli 1721 blev min hustru Elisabeth begravet i Allerslev Kirke. Hun blev 68 år, 16 uger og 1 dag. Jørgen giftede sig igen den 17.6 1722 med Anne Margrethe Gielf fra Præstø

 

Forældre kendes ikke

 

 

 

 

Førslev Kirke ligger ved godset Førslevgaard, ca. 13 km NV for Næstved (Region Sjælland). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå den i Fuglebjerg Kommune (Vestsjællands Amt), og indtil Kommunalreformen i 1970 lå den i Øster Flakkebjerg Herred (Sorø Amt).

Kirken har tilhørt den nærliggende herregård Førslevgaard fra 1544 til 1914. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp iblandet groft tilhugne granitkvadre. Den romanske kirke har haft apsis, som allerede forsvandt i middelalderen, de oprindelige døre mod syd og nord samt oprindelige vinduer kan anes i murværket. I sen romansk tid blev skibet forlænget mod vest og dørene blev flyttet mod vest, disse kan ligeledes anes i murværket. O.1500 blev koret forlænget mod øst, denne forlængelse fungerer i dag som sakristi, samtidig blev tårnet opført. Kapellet mod nord er opført i 1600-tallet som gravkapel for Førslevgårds ejere. I vest indgangens forhal ses gravsten for Joachim Beck (død 1572) og Anne Ravensberg (død 1573) samt over Lave Beck (død 1607) og Agathe Grubbe (død 1623). Kirken blev hovedrepareret i 1892.

Jesper Rasmussen Brochmand (5. august 1585 – 19. april 1652) var professor ved Københavns Universitet 1610-1638 og biskop over Sjælland fra 1638 til sin død.

Brochmand var en central person i opbygningen af det dogmatiske system der skulle danne begrundelsen for den rette lutherske lære i den periode i 1600-tallet der kaldes den lutherske ortodoksi, hvis optakt kan regnes fra Konkordie-formlen (1577), og som mod 1600-tallets slutning afløstes af pietismen.

Epitafiet over Frederik Andersen Klyne, hans to hustruer og "deres kære børn" - bekostet af sin søn Sognepræst Anders Klyne.
Træværket menes udført af Abel Schrøder. Det består af en firkantet ramme af springlister omgivet af barokke ornamenter. På sidderene er figurer af Moses og Johannes Døberen. Foroven er er der et felt med dette skriftsted fra Jakobs brev:

"Salig er den mand, som holder prøvelse ud; thi når han har bestået prøve, skal han få livets krans, som Herre har forjættet dem, der elske ham".

8xTipoldeforældre

Sognepræst

Hans Jørgensen

Hammer

1605-1677

Sognepræst i Førslev Kirke fra 1640-1671 og fra 1671 til sin død provst i Flakkebjerg Herred. Bror til sognepræst  Laurits Jørgensen Hammer, Lynge-Broby og bror til præstefruen Anna Nyborg i Kongsted….

 

Hvornår Margrethe Klyne døde vides ikke, men det må være et tidspunkt mellem 1653 & 1677, da Margrethe fødte deres yngste datter det år,  og at Pastor Hammer sandsynligvis selv har begravet hende…. Førslev Kirkebog begynder først i 1720….

 

Gift anden gang med NN Ødegaard Jacobsdatter

Margrethe

Frederiksdatter

Klyne

f. 1627

Født i Vindinge Kvislemark Sogn

Gift den 27.7 1645

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Anna Hansdatter Hammer

Christian Hansen Hammer

 

Se herunder:

 

 

Elisabeth Hansdatter Hammer

 

Datter af Sognepræst Frederik Andersen

Klyne

 

Se Klyne & Stage

Slægten

5-takket stjerne:

Pastor Spend

f. 1633 i Sæby og døde i 1681. Hans far og hans to brødre var også præster

Førslev Kirke

Fra bogen ”Dimitterede fra Herlufsholm 1556-1875”:

Student fra Herlufsholm 1626. 1640 adjungeret sognepræsten i Førslev med successions ret,  1656 sognepræst. Omkring 1677 provst i Øster Flakkebjerg herred,  magister, måske død 1691. Magister fra Københavns Universitet i 1635. Rektor i Næstved - (Scholæ Nestvedensis Rector) - inden han blev præst i Førslev.
Skifteprotokollen, Øster Flakkebjerg herred provsti, folie 73a-93b, AO opslag 96

Skifte den 22. oktober 1677 efter magister Hans Jørgensen Hammer, forrige sognepræst til Førslev. Han var død i september (datoen er ikke indført). Enke: Ølegaard Jacobsdatter - med lavværge hendes morbror, vellærde Hr. Jørgen Toksværd (Tooksverd), sognepræst til Ejby i Ramsø herred. Arvinger - hans børn med den første salig hustru Margaretha Friderichs-datter:

1) Christian Hansen Hammer, studiosus, 27 år gammel.

2) Anna Hansdatter Hammer, 28 år gammel.

3) Elisabeth Hansdatter, 24 år gammel, gift med hæderlige og vellærde hr. Simon Spend, sognepræst til Nørre Alslev på Falster.

Formynder for datteren Anne: Hendes morbror, hæderlige og vellærde mand hr. Anders Friderichsen Klyne, sognepræst til Kvislemark og Fyrendal. Vurderingsmænd: Rasmus Nielsen i Sneslev, Morten Nielsen samme sted, Niels Rasmussen i Arløse og Hans Jost samme sted.
Boet vurderet til 2.478 rigsdaler.  Blandt udgiftsposterne var indestående børnegods: Abigael Lauridsdatter i Lynge (Liunge), 169 rigsdaler,  Christian Hansen Hammers mødrende arv: 250 rigsdaler,  Anne Hansdatter Hammers mødrende arv: 250 rigsdaler og Hilleborg salig hr. Hansens børn (navnene ikke nævnt) i Glumsø, 25 rigsdaler…..

Samlede udgifter: 1.383 rigsdaler Boets overskud: 1.095 rigsdaler.  Broderen og søstrene arvede lige. Dog arvede sønnen Christian faderens bibliotek…...

På Roskilde landemøde i juni 1643 måtte pastor Hans Jørgensen Hammer, Lebæk - Førslev Sogn, forsvare sig mod flere alvorlige anklager fremsat af provst Klyne. Den første anklage gik ud på, at han havde forsømt sine pligter som præst og husbond, fordi en af hans tjenestekarle ikke kunne læse og heller ikke havde været taget til alters. Biskop Resen havde netop ved sin indsættelse som biskop indskærpet, at forældre havde pligt til at undervise deres børn og tyende i hjemmet. Husfaderen skulle læse højt fra Luthers katekismus og have ansvaret for at alle i familien, også tyende, fik del i denne undervisning som det nødvendige grundlag for den rette tro. I 1630 havde Christian IV udsendt et missive - kongebrev - med præcise anvisninger til ethvert hus om at samle  husstanden til daglig andagt. Den arme karl blev fremstillet på landemodet og beordret til at oplæse "Alterets Sakramentes Ord". Det kunne han ikke. Pastor Hammer forsvarede sig med, at karlen var svagt begavet. Men han læste dagligt for ham. Hverken biskop Brochmand eller de tilstedeværende provster støttede provst Klyne i anklagen for forsømmelse af katekismen undervisningen  i præstens eget hus.
Han havde yderligere et anklagepunkt mod pastor Hammer. Det gik ud på, at denne
havde forset sig ved uddelingen af nadverens sakramente. Det så man meget tungt på dengang. Men biskop Brochmand lod også denne sag falde. Man kan så gøre sig sine tanker om, hvorvidt provst Klyne havde helt personlige grunde til sine anklager. To år senere giftede Klynes datter Margrethe Frederiksdatter sig med pastor Hammer. Han blev senere provst og jubellærer.

Om Hans Jørgensen Hammer

Christian Hansen Hammer  er nævnt i skiftet efter faderen i 1677.  Han var da 27 år gammel og studiosus. Han arvede da faderens bibliotek.


I 1687 var han -
"Christian Hammer i Førsløf" og stod fadder til søstersønnen Hans Jørgensen i Allerslev, Allerslev sogn, Bårse herred.
I 1696 er han nævnt som kreditor i boet efter præsten Andreas Efversen i Førslev - hans stedmors mand. Det er da ikke nævnt hvor han boede.

Christian Hansen Hammer blev han sandsynligvis først hjælpepræst og siden
præst på Agersø og Omø, hvor han sandsynligvis er til 1702
Sandsynligvis den Christian Hammer, der først bliver medhjælper og i 1694 sognepræst på Agersø og Omø i Vester Flakkebjerg herred.
Ved en barnedåb den 3. august 1690 bemærkes i marginen: N.B. Dette var af det første barn Her Christian Hammer cristnede.
Den 13. november 1693 blev Her Matthiis Hansen Lund, sognepræst begravet i Agersø kirke. I 1694 ser det ud til at Christian Hammer har overtaget embedet og er blevet gift. Den 21. oktober 1694 bærer hans kone (her Christian Hammers kiereste) et barn til dåben. Den 27. december 1702 kommer der en ny skrift i kirkebogen og en bemærkning om: Det første
barn døbt af Hr. Christian Albin. Christian Hammer og hans kone, Maren, ser ud til at have forladt øen, da jeg ikke har fundet dem døde indtil 1730. Jeg har ikke fundet nogen børn født af Christian Hammer i perioden 1690 - 1702. Med mindre Christian Hammer har fundet en ny kone, så er det tvivlsomt, at han har nogen efterkommere. Jeg tvivler på, at et medhjælperembede på det sted også har kunnet brødføde en kone, så jeg antager, at han først har giftet sig, da han fik embedet som sognepræst. Han nævnes i Wibergs Præstehistorie kun på Agersø og Omø, så det er ikke til at vide, hvor han og hustruen er flyttet hen. Med en alder af 52 år kan han muligvis have fået et bedre embede. Han er muligvis begravet i Skælskør - ikke indført i Skælskør kirkebog. Hans kone begravedes dér som enke i 1706.

Kilde: http://www.aneopslag.dk/alle/per00661.htm#27

Christian Hansen Hammer

5-takket stjerne:

8xTipoldeforældre

Tekstboks:

Katekismus betegner en kortfattet skriftlig – i spørgsmål og svar udformet belæring – i Kristendommens centrale trosartikler. Oprindeligt betegnelsen for mundtlig kristendomsundervisning forud for den kristne dåb.

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

Ane tavler

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Erikshøj Slægten

Pigerne - tipoldeforældre

Udby Slægten

Pigerne -  3xtipoldeforældre

Benthsen Slægten

8xTipoldeforældre

Hans Jørgensen Hammer

10xTipoldeforældre

Klyne & Stage Slægten

10xtipoldeforældre

Kirstine Lauritsdatter

10xTipoldeforældre

Anders Sørensen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Nielsen Klyne

11xTipoldeforældre

Søren Jacobsen Stage

10x - 12xTipoldeforældre

Varder Slægten

11x - 12xTipoldeforædre

Borre Slægten

Tipoldeforældre - 12xtipoldeforældre

Svitzer Slægten

12x - 23xtipoldeforældre

Lett & Unker Slægten

15x - 23xtipoldeforældre

Snafs & Stenbrikke Slægterne

20x - 25xtipoldeforældre

Skinkel Slægten

22x - 24xtipoldeforældre

Lykke Slægten

25x - 32xtipoldeforældre

Glob/Due Slægten

24x - 29xtipoldeforældre

Galen Slægten

28x - 34xtipoldeforældre

Hvide Slægten

34xtipoldeforældre

Gorm Den Gamle

 

Pigerne - 5xtipoldeforældre

Madsen Slægten

Mormor - 5xtipoldeforældre

Doll Slægten

Mormor - 7xtipoldeforældre

Ruus Slægten

Pigerne - 2xtipoldeforældre

Krydsgaard Slægten