Tekstboks:

   Lisbeth Jensen   |    Sabine Jensen       |    Laura Jensen     |     Niels Jacob Jensen       |       Else Marie Madsen        

Varder Slægten

Borgmester

Laurits

Thøgersen

f. 1517 i Ribe

 

Borgmester i Ribe fra 1584 til sin død nytårsdag 1594

 

Gift anden gang med Ingeborg Lamertsdatter (1542-1620) og fik 7 børn: 3 sønner og 4 døtre

 

Laurits Thøgersens forældre var Thøger Thøgersen (1490-1532) gift med Maren Arche (1486-1579) i ca. 1510, Ribe. Laurits havde tre søstre Karen, Inge og Marine. Maren var gift med Niels Persen Arche

 

 

Karen Jensdatter

Varder

f. 5.11 1515 i Ribe

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Lene Lauritsdatter

Kirstine Lauritsdatter

Mette Lauritsdatter

Karine Lauritsdatter

Anne Lauritsdatter

 

Gift første gang med købmand Hans Jensen, Vejle

 

Karen dør i 1570 og begravet den 2. april, 45 år gammel.

10xTipoldeforældre

Sognepræst

Jens Christiernsen

Varder

f. 1490 i Varde

 

Sognepræst i Ribe Sct. Kathrine Kirken

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Karen Jensdatter Varder

Ellen Jensdatter Varder

 

11xTipoldeforældre

Tekstboks:

Borgmester i Varde

Christiern

Nielsen

1465-1521

 

Angivelig født i Ribe og broder til Markvard Nielsen ”Den Rige”

 

Hustruen kendes ikke. Hans forældre hersker der stor usikkerhed om, men nogle mener at hans far var kannik og magister Niels Mark-vardsen i Ribe og hvis det er rigtig kan slægten føres tilbage til 1200-tallet….

 

Se portrættet af borgmester Christiern Nielsen længere nede på siden

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Christiernsen Varder

Ellen Christiernsen

1505-1556

Gift med borgmester i Vejle Mads Nielsen (1500-1539)

De fik en søn Jacob Veile, der blev biskop i Odense

Mette Christiernsen

1510-1554

Gift med biskop i Ribe Lauge Steffensen (død i 1554)

 

 

 

 

12xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Mette & biskop Lauge Steffensens børn lod i 1569 opsætte et epitafium i Ribe Domkirke. Det er det ældste bevarede borgerlige epitafium-portræt i Danmark

Kilder:

Viggo Bjærre, J Vahl, Jens V. Olsen

J. Kinch, Nermo.org m.fl.

Varde gl. rådhus

var født omkring 1490 i Varde, som søn af borgmesteren i Varde.

Jens var far til bl.a. Karen Jensdatter Varder (ca. 1525), men navnet på Karens mor kendes desværre ikke.

Jens var præst, katolsk naturligvis, for han indledte sin karriere før reformationen.

Det betød samtidig, at han ikke giftede sig før omkring 1540, hvilket vil sige ca. 4 år efter reformationen (en katolsk præst må jo ikke gifte sig).

Desværre kender vi ikke hustruens identitet, ligesom vi heller ikke ved, om det var den samme kvinde, som var mor til Karen.

Men nu har vi jo set, at datteren Karen blev født omkring 1525, så hun blev altså født udenfor ægteskab som datter af en katolsk præst og en mor, vi ikke ved, hvem var.

Det fremgår bl.a. af ”Slægtsbog over afkommet af borgmester Christjern Nielsen i Varde (omtr. 1500)” fra 1879.

Jens Christiansen Varder skulle være identisk med den Jens Christiansen, som i 1516 blev indskrevet ved Universitetet i Køln, og som i 1523 var biskop Iver Muncks Kansler, var præst ved Sct. Peders Kirke og medlem af Domkapitlet.

Således deltog han 1537 som udsending for dette i en forsamling af gejstlige, som kongen havde ladet sammentræde i Odense, hvor de lavede det udkast til en kirke ordinans, som senere i det væsentligste blev fulgt.

Ifølge Ole Degns "Rig og fattig i Ribe" døde Jens Christensen Varder. 1547 i Ribe. Han var sognepræst ved Sct. Kathrine kirken i Ribe, ca. 1537-47, magister,  skatmester FM (Medlem af de 24 mænd) 1551-71, pengemester: 1571-72 & 1583-84 gilde forstander: 1589-92. Han var søn af Christiern Nielsen, borgmester i Varde.

J. Kinck Ribe bys historie bind 2 p. 70

Den første Sognepræst ved St. Kathrine Kirke var  Jens Christjernsen Varder, om hvem den gamle Kathrine Skolebog har Følgende: „Han var fulgt efter  Hans Markorsen i Præsteembedet ved St. Peders Sogn. Da dernæst religionsforandringen nærmede sig, og kirkerne på flere steder nedreves, og sognene sammenlagdes, blev han selv valgt til den første Sognepræst ved det nye St. Kathrine Sogn omtrent 1537, efter at munkene (i Sortebrødre Klosteret) var blevne fordrevne. Han døde år 1547 på St. Knuds Dag, som er den 25. juni. Han tjente altså i 10 år i præsteembedet ved hin Kirke. I ægteskab levede han kun 7 Ar." — Han var søn af borgmester Christiern Nielsen i Varde. Det er muligvis ham, som 1516 indskrives ved Universitetet i Køln, og som 1523 var Biskop Iver Muncks Kansler. Præst ved St. Peders Kirke blev han vist kort før reformationen, og omtrent på samme tid blev han medlem af Kapitlet. Tilligemed M. Søren Olufsen  repræsenterede han dette på mødet i Odense i begyndelsen af 1537.  3 år senere giftede han sig; men som så mange katolske gejstlige havde han allerede langt tidligere en datter; det er vel dertil, den gamle skolebog hentyder ved sin bemærkning om, at han kun levede 7 år i ægteskab. Hans datter, Karen, blev først gift med en Jens i Ribe, derpå med borgmester Laurids Thøgersen sammensted.   Jens Christiernsen var tillige forlenet med hellig korses vikar i Vejle, som efter hans død blev tillagt hospitalet i Ribe, Han havde i det mindste 2 søstre, af hvilke Kirsten var gift første gang med borgmester Mads Nielsen i Vejle, faderen til biskop Jakob Madsen Vejle, anden gang med Klemens Sørensen, ligeledes borgmester i Vejle, af fødsel en Riber. Den anden søster, Mette, var gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe og således moder til biskop Hans Lavgesen (se billeder af Mette og Lauge Steffensen i spalten til venstre lige herover)

J. Kinck Ribe Bys historie bind 2. p 16

Jens Christjernsen Varder deltog i den forsamling af gejstlige, som Kongen i begyndelsen af 1537 lod sammentræde i Odense, og som der forfattede det udkast til en kirke ordinans, som senere væsentligt blev fulgt. Også udsendinge fra domkapitlerne havde deltaget i dette møde; således på Ribe Kapitels vegne  Søren Neb og Jens Christjernsen Varder, af hvilke den sidste tillige var sognepræst ved St. Peders (senere ved St. Kathrine) Kirke.

Antagelsen om, at han skulle være født i Ribe skyldes, at han sandsynligvis er bror til ”Markvard Nielsen den Rige” i Ribe. Christiern Nielsen var handelsmand og borgmester i Varde. I kilderne møder vi ham første gang i 1504, da han d. 4. oktober betalte told af 2 ”øksne” (Okser) med 4 sk. Den 25. marts 1505 betalte han i Ribe 5 mark 12 sk. i told af 150 øksne. Også klæde handlede han med. I oktober 1506 leverede han ”1 swort leysk fore 12 r. g. ” til hoffet.

Han nævnes i 1511, idet han det år fik bevilling til at måtte udføre 550 stk. øksne. Den bevilling fik han, forbud med udførsel af kreaturer på grund af den udbrudte krig med Lübeck, dog på den betingelse, at de skulle drives vest på, det vil sige til Holland, og at de ikke måtte komme rigets fjender til gode.

Hvornår han er blevet borgmester, vides ikke, men i 1511 var han, om end ikke borgmester, så dog i rådet, thi det år var han sammen med Marquard fra Varde på Kolding Hus hos Niels Friis for at betale 15 mark til kronen. Christiern nævnes som borgmester i 1519. I 1519 udførtes ved forårsmarkedet i Ribe i alt 6.431 kreaturer. Heraf udførte 35 mænd i Ribe de 4.324 stykker, mens 12 mænd i Varde udførte 1.284. Af disse sidste stod Christiern Nielsen alene for de 202 kreaturer, svarende til 16%. I 1520 betalte han 5 gylden i told af 100 øksne. I 1521 nævnes han udtrykkeligt som borgmester i Varde i Christiern II's åbne brev angående Jylland, men kort efter ser det ud til, at der er kommet en anden borgmester. Derefter nævnes han ikke mere i kilderne, og han må antages at være død i dette år eller kort efter. Christiern var kendt og anset som handelsmand, og han stod bl.a. i handelsforbindelse med kong Hans.

Christierns kone kender vi desværre ikke, men han var far til mindst fire børn:

1. Jens Christiernsen Varder.

2. Mette Christiernsdatter Varder. Gift med rådmand Lauge Steffensen i Ribe.

3. Lene Christiernsdatter , f. 1513, d. 1584. Gift med Clemens Sørensen , f. 1513 i Vejle, d. 1584.

4. Kirsten Christiernsdatter Varder. Gift med borgmester i Vejle, Mads Nielsen.

Det er godt nok den førstefødte, Jens, der er vores ane, men som kuriosum skal da nævnes, at nr. 2: Mette og hendes mand rådmanden Lauge fik en søn (der også hed Lauge), som blev gift med Hans Tausens datter Dorthea Hansdatter Tausen i 1557. Hans Tausen var som bekendt Ribes navnkundige biskop mellem 1569 og 1594. I "Varde Bys Historie" 1942 skriver Carl Lindberg, side 88: Her i Vestjylland førte Ribe an i studehandelen, men Varde fulgte godt med og havde i begyndelsen af 1500-tallet et par betydelige studehandlere, borgeren Marquard Nielsen, kaldet den rige, og byens borgmester Christiern Nielsen (brødre?).

Christiern Nielsens afstamning kendes som før nævnt ikke, men der er mulighed for, at han er født i Ribe, for i Riber kapitlets ældste jordebog står blandt de ejendomme i Ribe, hvoraf kapitlet havde jordskyld, opført ”Gammel Borgmester Christen Nielsens arvinger i Warde”. Hvis han virkelig var indfødt Ripenser, er hans kærlighed til fødebyen senere kølnet en del, for han forsøgte som borgmester i Varde at forbyde Ribes borgere at besøge markederne i Varde. Denne strid fik dog ikke ende i Christiern Nielsens tid. Det forlyder, at Ribe borgere klagede over, at borgerne i Varde med våben og værge nedbrød og omkastede deres kram og gods og ville ikke tillade dem at handle. Endeligt i 1539 kom det til forlig på de vilkår, at Ribe borgerne kun skulle have lov til at besøge 2 Varde markeder om året. Men da var Christiern Nielsen jo for længst borte.

Christiern døde antageligt i 1521.

 

HVIS slægtsforskeren Viggo Bjærre har ret i, at Christiern Nielsen var bror til den rige studehandler Markvard Nielsen, så var deres far Niels Markvardsen (Kannik og magister i Ribe). Denne Markvard slægt kan følges tilbage til 1200-tallet. Måske har Markvard navnet sin oprindelse i Varde: Varde Mark, hvilket bidrager til teoriens troværdighed (Varder betyder jo også ”Fra Varde”).

Tilbage til  Klyne & Stage Slægterne

Jens Christiernsen

Varder

10x - 12xTipoldeforældre

Sognepræst Jens Christiernsen Varder

Om borgmester i Varde Christiern Nielsen

 

Sidste

Nyt

 

Ane Tavler

 

Få et overblik over de forskellige anetavler i Lindevang slægten

 

 

Lindevangs

Historie

 

Niels Jacob Jensens fødehjem

 

 

Arnakkegaards

Historie

 

Else Marie Madsens fødehjem

 

Krydsgaards

Historie

 

Else Maries slægtninge

 

Erikshøjs

Historie

 

Niels Jacobs slægtninge

 

Harriet & Christian

Jensen

Lindevang

 

Niels Jacobs forældre

 

Helga & Carl

Madsen

Arnakkegaard

 

Else Maries forældre

 

Gårde i

familiens eje

Disse gårde  er, eller har været i  familiens slægts eje

 

 

Forsiden